ประกาศ

         รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

                            (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา)

รอบสอง  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

https://skydrive.live.com/redir?resid=E8B53D9E8BB10341!117&authkey=!AECQ1p8xYouHmAg

ให้นักศึกษามารับใบแจ้งหนี้ที่ ห้อง 113 แล้ว เข้าไปยืนยันในระบบ  e-Studentloanแล้วให้มาแจ้งกับ งาน กยศ.เพื่อที่จะได้ทำสัญญาต่อไป

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

196925111

          ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดให้นักศึกษาเข้ายืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินทร

https://skydrive.live.com/redir?resid=E8B53D9E8BB10341!114&authkey=!AJH6-AdTzMHsBq0

ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน

ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน
– นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ หรือ reset รหัสไม่ได้ 
– ผู้กู้รายใหม่ ต้องการขอรหัสผ่าน

   มีวิธีการตามคำแนะนำนี้

   http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=408

ขั้นตอนการขอกู้

เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว นักศึกษาควรจะศึกษาขั้นตอนการขอกู้ ให้เข้าใจ ก่อนที่จะดำเนินการ
หากต้องการคำแนะนำ ติดต่อได้ที่ งานทุนการศึกษา โทร.043-241859

ภาคการศึกษาที่ 1  ผู้ประสงค์จะขอกู้ ดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้กู้รายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่เว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/index.php

2.ผู้ที่จะขอกู้มีรหัสผ่านแล้ว เข้าสู่ระบบ e-studentloan บันทึกแบบคำขอกู้
และพิมพ์แบบคำขอกู้ 1 ชุด

3.ดาวน์โหลดเอกสารและจัดทำเอกสาร จากเมนูด้านขวา “เอกสารการขอกู้” 
->คำร้องขอกู้ แบบฟอร์ม มทส-กยศ 101
->เอกสารรับรองรายได้
   1) ถ้าบิดามารดาประกอบอาชีพไม่มีเงินเดือน ให้ใช้
       แบบฟอร์ม กยศ-มทส 102 และ บัตรข้าราชการผู้รับรอง
   2) ถ้าบิดามารดาประกอบอาชีพมีเงินเดือน

4.ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ บิดา มารดา อย่างละ 1 ชุด

– เฉพาะนักศึกษาใหม่ ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ต้องมี
->
แผนผังบ้าน และรูปบ้าน แบบฟอร์ม มทส-กยศ 104 
->สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอกู้ 1 ชุด เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
->รับการสัมภาษณ์จากอนุกรรมการพิจารณาทุน ของมหาวิทยาลัย ตามวันเวลาที่กำหนด

 • ตรวจสอบผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม และวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
 • ตรวจสอบสถานะทุน เพื่อยกเว้นการเรียกเก็บเงิน
  ที่ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.sc.th เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
  -> ต้องมีรายการทุนรัฐบาลในภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อยกเว้นการเรียกเก็บเงิน
  ก่อนวันสิ้นสุดการชำระเงินตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาต้องชำระเงินเอง
 • เฉพาะนักศึกษาใหม่ ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ผู้กู้รายใหม่
  พิมพ์สัญญาจากระบบ e-studentloan จัดทำสัญญาและเอกสารประกอบให้ถูกต้อง
 • ผู้กู้ทุกคนยืนยันการกู้ยืม  ดังนี้
  – บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนที่ระบบ e-studentloan
  – เข้าระบบจองคิว ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา 
  – ไปลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ตามวันเวลาที่จองไว้
     นักศึกษาใหม่ ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ผู้กู้รายใหม่
     ต้องนำสัญญาที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมาส่งด้วย จึงจะยืนยันได้
 • ตรวจสอบเงินค่าครองชีพ ตามบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้
 • ตรวจสอบการโอนเงินค่าเล่าเรียน ที่ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.sc.th
  ในเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน -> รายการทุนรัฐบาลในภาคการศึกษานั้นๆ
  จะมีจำนวนเงินรับเข้าและไม่มีหนี้สินค้างชำระ
 • ถ้ามีเงินที่นศ.กู้แต่ชำระไปแล้ว นศ.ก็จะได้รับเงินคืน

ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3  ผู้กู้ทุกคน ดำเนินการ ดังนี้

 • เข้าสู่ระบบ e-studentloan บันทึกแบบคำขอกู้ และพิมพ์แบบคำขอกู้ 1 ชุด
 • ตรวจสอบ วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ที่ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.sc.th
  เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน -> ต้องมีรายการทุนรัฐบาลในภาคการศึกษานั้นๆ
  ก่อนวันสิ้นสุดการชำระเงินตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาต้องชำระเงินเอง
 • บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนที่ระบบ e-studentloan
 • ยืนยันคำขอกู้ ที่งานทุนการศึกษา ดังนี้
  – เข้าระบบจองคิว ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา
  – ไปลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ตามวันเวลาที่จองไว้
 • ตรวจสอบเงินค่าครองชีพ ตามบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้
 • ตรวจสอบการโอนเงินค่าเล่าเรียน ที่ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.sc.th
  เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน -> รายการทุนรัฐบาลในภาคการศึกษานั้นๆ
  จะมีจำนวนเงินรับเข้าและไม่มีหนี้สินค้างชำระ
 • ถ้ามีเงินที่นศ.กู้แต่ชำระไปแล้ว นศ.ก็จะได้รับเงินคืน

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และความสะดวกรวดเร็ว
ให้นักศึกษาอ่านคำแนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำเอกสารทุกขั้นตอน
และมาดำเนินการให้ตรงเวลา ตามประกาศกำหนดการในแต่ละภาคการศึกษา

 
 

ความเป็นมา/วัตถุประสงค์

ความเป็นมา 

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2539 ในลักษณะเงินหมุนเวียน ตามนัยมาตรา
12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยเริ่มดำเนินการให้กู้ยืม
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ต่อมารัฐบาล ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์

           กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ในการครองชีพ ระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา
และระดับ อุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระ
ด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ์ของชาติโดยรวม
โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึก ในการชำระหนี้คืน
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป